Blogs

Aa Namibia ya thika 491 000 oya pumbwa iikulya

todayMay 29, 2024 2

Background
share close

Aa Namibia yeli 491 000 ya kalelapo oo % 19 dhoshigwana, oya talika yeli moshikele shoondya,unene moshiluku oshiti 3 sho Intergrated Food Security Phase Classification-IPC.

Shika oshiikwatelela kolopota yo Livelihood Vunerability Assesment Analysis report ya October 2023 sigo March 2024.

Olopota oya tengeneke kutya aakiintu 20 756 naakadhona 36 900 moshilongo oya pumbwa eidhopemo lyiitungilutu.

Shika osha hololwa ko UNICEF pethimbo ehangano lyo USAID lya gandja iikulya yo Ready-to-use Therapeutic Food yongushu yoodola 900 0000 kuuministeli wuuhaku nonkalonawa oshiwike sha piti.

Omukalelipo go UNIFEC Samuel Ocran moshipopiwa sha leshwa peha lye komupevi kalelipo go UNICEF mo Namibia Tashiko Takahashi okwati omaso giimanga komanyutu maanona aa Namibia ogeetithwa kokwaahena egameno koondya,ta gwedhako kutya o UNICEF onkee yiitulamo okuyamukula komanyutu moshilongo.

Olopota ya faathana oyuulike wo kutya iikandjo yoo % 86 mo Namibia oyili wo moshiluku sho IPC 3.

Olopota oyuulike wo eindjipalo lyoo % 13 dhomanyutu pokati 2022 no 2023,omanga aanona 10 848 kwa lopotwa kwali ya taambelwa miipangelo noku pangwa omanyutu,shoka Takahashi ati osha tula omutenge komulandu guuhaku moshilongo.

 

Omukalelipo shilongo gwa America moshilongo Randy Berry pethimbo epangelo lye lya gandja oo metric ton 14 dhiikulya yomanyutu okwati iikulya otayi ka kwathela okuhupitha oomwenyo dhaanona aa Namibia ya konda 1 000 mboka yena omanyutu.

Omupevi minister guuhaku Ester Muinjangue okwati iikulya yo Ready-to-use Therapeutic Food otayi ka topolelwa komikunda dhaanona miipangelo,komandiki guuhaku nokuupangelogona,noku odheka aakiintu yiihumbata nenge ya pulumutha naanona yokohi yoomvula 5 mboka yena omanyutu ga shigako.

Written by: Selma

Rate it

EVENTS
Sorry, there is nothing for the moment.
Contact Us
Fresh-FM-phone-icon
Office: 083 000 1000
Fresh-FM-phone-icon
Studio: 083 000 1009
SMS: 1009 (N$2 / sms)
Telegram: 083 000 1009
WhatsApp: 083 000 1009
Fresh-FM-marker-icon
Location: 3rd Floor Old Power Station Armstrong Street, Windhoek
0%