News

Asamoah Gyan, apewa elombwelo komangu, akale afuta omukulukadi waye

todayNovember 4, 2023 10 4

Background
share close

Oo ali nale captain woshipaana yopashiwana mokatanga kokeemadi yaGhana , shalandula koule fimbo woshibofa shehengafano.

Omangu ota kulopotwa yayadja elombwelo kutya,  oye lela  xee younona va 3 nomukulukadi waye, nelombwelo oleya pexulilo konima eshi oshikumungu shakala tashi ungaungwa nasho oule womido dili 3 dadjako  momangu kutya okwafa haye xee younona vaye.

Etokolo lomangu ola kwatelamo yoo opo Asamoah,  akale ayandjapo amwe omo maliko aye oshoyo eyambidido loshimaliwa komukulukadi waye kwali nale wedina Gifty Gyan, unene ngaashi akale ayandja  eumbo olo tali hangwa mo UK,  oshoyo olo talihangwa mo  Accra, oshitaashi shomahooli oshoyo oyeendifo ili 2.

Omangu oya yandja yoo elombwelo opo enyakwa nale mokatanga kokeemadi  akale hafutu oshimaliwa shee  $2,100 osho tashi kala noku longifwa mokuyandja efiloshisho kounona vaye.

 

Oshibofa osha lopotwa shakala shakwata oule wefimbo,  konima nghene Asamoah ali tayandje oushima komukulukadi waye kutya,  okwaya moixulo nomulumenhu  umwe notafeekele  kutya ounona vavo ovo vena kaveshi vaye.

Oidjemo yomakonaakono ohonde DNA oyo yaningwapo oya ulika kutya oye shili xee younona vaye.

 

 

Written by: Veronika

Rate it

Similar posts

News

Opolosi moshitopolwa shaShikOkamati koomvula 13 ka hulitha konima sho ka dhengagulwa komunamimvo 25

komukunda Onanguwo. Olopota yopolosi ya pitithwa nena oyati nakusa oyaadhika tayazi kosikola opamwe nokamwayinagona, nomondjila oya tsakaneke omufekelwa ngoka eya ponokele ta pula ombindja ye ohela Okwa dhengagulwa noshiti oshikukutu momutse lwiikando, nokweehameka, okwali a falwa kokapangelo nokwa tuminwa koshipangelo sha Omuthiya ashike okwa hulitha. Omufekelwa okwa tulwa miipandeko nokwa […]

todayNovember 9, 2023 21 2


Contact Us
Fresh-FM-phone-icon
Office: 083 000 1000
Fresh-FM-phone-icon
Studio: 083 000 1009
SMS: 1009 (N$2 / sms)
Telegram: 083 000 1009
WhatsApp: 083 000 1009
Fresh-FM-marker-icon
Location: 3rd Floor Old Power Station Armstrong Street, Windhoek
0%