News

Omaulikilo oipindi okomudo elelo lomukuna laTsandi okwa pitako.

todayOctober 30, 2023 5

Background
share close

Omunashipundi welelo lomukunda wa Tsandi,  okwa pula ovapunguli valongife omito yedu no mangeshefelo momudingonoko.

Edi omunashipundi Selma Khadhila,  okwe dipopya onghela pefimbo leenghundafana odo ali mudo noshikundaneki sho Nampa pomaulikilo oipindi okomudo elelo lomukunda wa Tsandi.

Okwati elelo lomukunda ola taalela omashongo ayooloka omo mwakwatelwa ngaashi oikondo yeembanga, omandiki ouhaku opaumwene oshoyo omumbwe yeenele doku yakulila ovaenda.

Okwatwa omukumo ovanangeshefa valongife omito oyo omanga elelelo lomukunda lina eenele dedu opo tava dulu okutunga omandiki omayakulo oshiwana.

Okwati mopaife melelo lomukunda ota muhangwa ashike eefitola dili 3 nonande lina omuvalu wovakalimo udulife po 8 000
Kadhila okwa yelifa yoo kutya omulikilo okomudo neudo,  okwa nana nokweeta pamwe ovapindiki vefike lunga po 80,  nomaulikilo okuli taaningwa oshikando shotete okudja nghene elixulilwe mo 2019,  omolwo nghalo kwali yetukuko lomukifi wo COVID-19.

Okwapula nokutwa omukumo oshiwana  shiye momuvalu uli pombada moku kayambaida omaulikilo oipindi,  oo tati otakakala pamwe nomalihafifo mahapu.

Omaulikilo okwa teelelika ayeululwe pambelewa nena komuprima woshilongo meme Saara Kuugongelwa-Amadhila, notaaxulile metitano.

 

Written by: Veronika

Rate it

Similar posts

News

Opolosi moshitopolwa shaShikOkamati koomvula 13 ka hulitha konima sho ka dhengagulwa komunamimvo 25

komukunda Onanguwo. Olopota yopolosi ya pitithwa nena oyati nakusa oyaadhika tayazi kosikola opamwe nokamwayinagona, nomondjila oya tsakaneke omufekelwa ngoka eya ponokele ta pula ombindja ye ohela Okwa dhengagulwa noshiti oshikukutu momutse lwiikando, nokweehameka, okwali a falwa kokapangelo nokwa tuminwa koshipangelo sha Omuthiya ashike okwa hulitha. Omufekelwa okwa tulwa miipandeko nokwa […]

todayNovember 9, 2023 21 2


Contact Us
Fresh-FM-phone-icon
Office: 083 000 1000
Fresh-FM-phone-icon
Studio: 083 000 1009
SMS: 1009 (N$2 / sms)
Telegram: 083 000 1009
WhatsApp: 083 000 1009
Fresh-FM-marker-icon
Location: 3rd Floor Old Power Station Armstrong Street, Windhoek
0%