Okashona Ha Tunapo

with Princess Anna Penavali & DJ Munene

Background
share close

Omulunga Okashona Ha Tunapo

Kapena oshinima oshaanawa ethimbo lyongula,shaaheshi mbaka yaali aanandjungu, naanyanyudhi.  Oto kala wa tegelela iindjola, enyanyu, okunwethwamo, nosha simana, etompelo lyoku penduka ongula kehe.

Anna, kwali a hogololwa mepapa, a tseyika onga Princess Anna na Fillemon “AKA”Munene” gumwe gomaalumentu aanyanyudhi mOradio, ohaya popi momukalo gooonkundathana, noku pitika aapulakeni ya kale yoyene nokwiiholola.

Ondjokonona ya Anna:

Anna Penavali, a tseyika onga Princess Anna Penavali, okuli omuhwahwameki komutima koshikondo shoomusic dha Namibia.  Anna okwiitaala kutya aahingingalo yomoshilongo oyiilongela okusimanekwa noku tyapulwa megumbo, shi vulithe okukala taya taaguluka oongamba, opo ya lombwele kutya oyeli dhingi.

Ena omutima goku eta elunduluko, Anna okuli omuhungimwenyo ko Lifeline Childline pethimbo lye ngele a manguluka.

Kuye, kapena oshinima oshaanawa shi vulithe okutseya kutya ota kutha ombinga okweetapo elunduluko.

Ena uulongelwe wo Advanced Diploma in Radio Production, Anna okwa wayimine Omulunga Radio mo 2018.  Nonkee eli a pandula okulandula eithano lye lyomakwatathano, noku imonena uulongelwe wo Honors degree momakwatathano okuza koshiputudhilo sha UNAM.  Anna okuli omutoloki gomawi, omunangeshefa, nokuli omuwiliki omushona  omukiintu gomo Radio yOshiwambo moshikondo shoo radio.

Ondjokonona ya Fillemon:

Fillemon okwa tekulwa kOshipumbu shOmugongo.  Nokwa kwatwa kohokwe yokuninga omuyakuli gomo Radio ku DJ Sabby go Radio yo YFM ya south Africa. Mo 2018 okwa wayimine Omulunga Radio, noha wilike opolohalama yongula.

Fillemon okuli omunyandi, omuteyi gwiiteyo, omupopopi kumiki, nomushangi mambo.  Nokwa tokola a tsikile neilongo lye koshiputudhilo sho Triumphant College, Nokwa manitha eilongo lye lyo Bachelor’s degree in Public Relations koshiputudhilo sho NUST.

Monakuyiwa, Fillemon okuna ondjodhi okukala omunambelewa gwiipambele yoshigwana komahangano omanene noga simana.  Fillemon okwa tekulwa megumbo eChriste, nahekulu okwa longa onga omuuvithi. Nosho nee naye okuna ondjodhi okukala omuwiliki gopaunshitwe, nokuli mondjila okulundulula oshigwana noshilongo she sho a gongele oodola dha konda 90 000 dhomahagano gOongeleka.


Rate it
EVENTS
Sorry, there is nothing for the moment.
Contact Us
Fresh-FM-phone-icon
Office: 083 000 1000
Fresh-FM-phone-icon
Studio: 083 000 1009
SMS: 1009 (N$2 / sms)
Telegram: 083 000 1009
WhatsApp: 083 000 1009
Fresh-FM-marker-icon
Location: 3rd Floor Old Power Station Armstrong Street, Windhoek
0%