News

Unganda okwa waimina oilongo oikwao mounyuni, oku dimbuluka efiku loku kondjifa oulingingilingi

todayJuly 13, 2023 14

Background
share close

Epangelo la Unganda onghela okwa lopotwa lawaimina oilyo longo iikwao mounyuni oKu dimbuluka efiku lili ominge nonghalo  youlingilingi.

Oshilongo Uganda otakulopotwa sha taalela oupyakadi woku halonga nouyuuki mokati koikondo yasho yepapangelo,  osho sha etififa opo oshimaliwa shifike pee 2.7 billion US, shikale hashikana okudja moshikefa shepangelo keshe komudo, shatalika sha kalelapo omuvalu woshimaliwa shee %23 domutengenekwa faneko wopashimaliwa moshilongo.

Oo eli  Inspector General wepangelo moshilongo omo,   Beti Kamya  elilepo oshikondo shoku kondjifa oulingilingi onghela okwa lombwela oikundaneki kutya,  okwa katukilwa eenghatu dinasha naavo vakufa ombinga moulingilingi , tati oikoya ifike po  

375 inasha nokuhalonga nouyuuki oili taikonaakonwa kombelewa yaye.

OKwati mokati koikoya oyo taikonaakonwa omwakwatelwa 108 yadja meeminsity dayooloka.

Okwati nande ongaho oshikondo oshe shipondola okwaalula oimaliwa ifike pee dollar US  600,000 okudja kwaavo vakala tava tamanekwa.

Omunambelwa kulunhu okwa twa omukumo oshiwana sha Uganda , shitwikile noku kondjifa onghalo youlingilingi mokati koshilongo.

Written by: OmulungaAdmin

Rate it

EVENTS
Sorry, there is nothing for the moment.
Contact Us
Fresh-FM-phone-icon
Office: 083 000 1000
Fresh-FM-phone-icon
Studio: 083 000 1009
SMS: 1009 (N$2 / sms)
Telegram: 083 000 1009
WhatsApp: 083 000 1009
Fresh-FM-marker-icon
Location: 3rd Floor Old Power Station Armstrong Street, Windhoek
0%