News

Endiki laUnam kOgongo lunganeka oshiindingili shoku teya olwishi

todayJuly 13, 2023 13

Background
share close

Story-1

Oshiputudilo sholongo lopombada shinasha nomadeo ounamapya moshilongo shaGongo,  okwa lopotwa shali shaunganeka oshiindingili shokomudo sheteyo loshilikolomwa sholwishi.

Oshiputudilo neudo ota kulopotwa sheshipondola okweetapo eteyo lolwishi lifike pee tona 12,  olwishi olo hali landifwapo mouwa wovanhu vomoshilongo.

Otakulopotwa konima yomido 11 daka dilongela paife, epangelo laNamibia na Japan atulile moilonga oprojeka yokweetapo oshilikolomwa sholwishi nomahangu mendiki  laGongo, nelalakano okweetapo oikulya koshiwana unene shoko nooli.

Oo eli oVice Chancellor woshiputudilo sho UNAM, Prof. Kenneth Matengu, pefimbo loshiindingili sheteyo lolwishi okwati,  eeteyo loshilikolomwa sholwishi oshili eluulikemo leenghendabala domupondo dahangikapo pokati kepangelo la Namibia-Japan.

Omupedu prima woshilongo,  Netumbo Nandi-Ndaitwah pefimbo loshiindingili osho twoo osho okwati, eetepo loshilikolomwa sho lwishi olili efimano lakula moku eta elunduluko liliwetikile kovanafalama vashona komudingonoko oko.

Nandi-Ndaitwah tayelifa nghene shafimana opo oshilongo shuuyepo nomikalo odo tadi tofomo eenele dayooloka mokwee tapo endulukepo loikulya taipumbiwa oku longifwa moshilongo.

 Omupedu prima talongifa omito oku pupula kombuda oshiputudilo shelongo lopombada meenghendabala dasho dokweetapo omapekaapeko oo atulififa moilonga oshinyangadalwa osho tashi likolwa noku tyapulwa nena.

Oshiindingili sheteyo lolwishi,  ota kulopotwa sha unganekwa pefimbo limwe noku yandja oilongifo youteku woikwamavava,  oyo yayandjwa okudja kehangano loDebMarine Namibia,   yapeewa oshiputudilo shelongo sha  Ogongo.

Written by: OmulungaAdmin

Rate it

Contact Us
Fresh-FM-phone-icon
Office: 083 000 1000
Fresh-FM-phone-icon
Studio: 083 000 1009
SMS: 1009 (N$2 / sms)
Telegram: 083 000 1009
WhatsApp: 083 000 1009
Fresh-FM-marker-icon
Location: 3rd Floor Old Power Station Armstrong Street, Windhoek
0%