News

Iipangelo mo Gaza ya manapo oonzo dha simana okuhupitha oomwenyo

todayNovember 2, 2023 6

Background
share close

Oshipangelo sha Al Shifa moshilando Gaza,oshipangelo oshinene mo Palestine, otashi longo moonkalo dha nayipala.

O BBC oya lopota kutya aanilonga otayati kayena iiyakulitho ya pumbiwa oku hupitha oomwenyo,noya taalela ompumbwe yomeya,shiikwatelela komukuluntu goshikondo shuupelema noohanana Fouad Bulbul.

Bulbul ta gwedhako kutya omahooli oga patwapo,omandiki goku kutha omeya oshimongwa nago oga pata,naashika osheetitha oonkalo dhaahena uuyogoki.

Iigwana ya hangana oyati kehe omuntu oha longitha ashike oo litre 3 dhomeya mo Gaza,mwa kwatelwa okunwa,okuyoga,oku teleka,noku pomba okandjuguka,ondjele yili kokule,noo litre 50 dhoka dhina okulongithwa  kukehe omuntu mesiku.

Written by: Selma

Rate it

Similar posts

News

Opolosi moshitopolwa shaShikOkamati koomvula 13 ka hulitha konima sho ka dhengagulwa komunamimvo 25

komukunda Onanguwo. Olopota yopolosi ya pitithwa nena oyati nakusa oyaadhika tayazi kosikola opamwe nokamwayinagona, nomondjila oya tsakaneke omufekelwa ngoka eya ponokele ta pula ombindja ye ohela Okwa dhengagulwa noshiti oshikukutu momutse lwiikando, nokweehameka, okwali a falwa kokapangelo nokwa tuminwa koshipangelo sha Omuthiya ashike okwa hulitha. Omufekelwa okwa tulwa miipandeko nokwa […]

todayNovember 9, 2023 13


Contact Us
Fresh-FM-phone-icon
Office: 083 000 1000
Fresh-FM-phone-icon
Studio: 083 000 1009
SMS: 1009 (N$2 / sms)
Telegram: 083 000 1009
WhatsApp: 083 000 1009
Fresh-FM-marker-icon
Location: 3rd Floor Old Power Station Armstrong Street, Windhoek
0%