Gaza-Israel conflicts

4 Results / Page 1 of 1

Background

News

Israel okwati oololi dhili 70 dha humbata omakwatho odha thiki mo Gaza.

  Oololi dha humbata omakwatho odha taagulukile mo Gaza okupitila koongamba dha Rafah nena,shiikwatelela ketanga lyopakwiita lya Israel. O BBC oya lopota kutya oololi odha humbata iiyakulithi yopaunamiti,iikulya,nomeya nodha hadhwa omanga inadhiya mo Gaza okuziilila ko Egypt. Oololi dha thika 500 okwali hadhiyi mo Gaza kehe mesiku omanga iita inaayi tameka, Aantu oomilion 1.2 mboka haya kala mo Gaza oya hupila nale miikulya yomakwatho,shiikwatelela kiigwana ya hangana.  

todayNovember 7, 2023 3

News

Iipangelo mo Gaza ya manapo oonzo dha simana okuhupitha oomwenyo

Oshipangelo sha Al Shifa moshilando Gaza,oshipangelo oshinene mo Palestine, otashi longo moonkalo dha nayipala. O BBC oya lopota kutya aanilonga otayati kayena iiyakulitho ya pumbiwa oku hupitha oomwenyo,noya taalela ompumbwe yomeya,shiikwatelela komukuluntu goshikondo shuupelema noohanana Fouad Bulbul. Bulbul ta gwedhako kutya omahooli oga patwapo,omandiki goku kutha omeya oshimongwa nago oga pata,naashika osheetitha oonkalo dhaahena uuyogoki. Iigwana ya hangana oyati kehe omuntu oha longitha ashike oo litre 3 dhomeya mo Gaza,mwa […]

todayNovember 2, 2023 4

News

Israel tiilongekidhile iiponokela oyindji mo Gaza Strip

Israel nena okwati okwali a  tumu ootenga niilwitho iinene mo Gaza uusiku wa piti,noku dhenga iishonekwa iinene, noku shuna moshilongo. O The Guardian oya lopota kutya etanga lyopakwiita olya tseyitha oshiponokela monooli ya Palestine,oowili oonshona sho Prime minister Benjamin Netanyahu iigidha kutya omalongekidho giita yopevi ogeli metifa. Etanga lyopakwiita lya Israel olya hokolola oshikonga kutya okwali tashi odheke,no sha dhenga ookamba dho Hamas,omakwatathano oshowo mpoka o Hamas hayi homatekele nokuumbila […]

todayOctober 26, 2023 3

News

Iipangelo oyindji otayi pata mo Gaza omolwa ompumbwe yomahooli:Iigwana ya hangana

Iigwana ya hangana otayi londodha kutya omahooli gawo mo Gaza Strip otashi vulika ga pwepo uusiku wanena. O BBC oya lopota kutya uusiku wa piti,iigwana ya hangana oyati  iipangelo oyindji mo Gaza oya pata nale,omolwa eyonagulo lyeetithwa kiita,nompumbwe yomahooli. Israel okwa tetako olusheno mo Gaza,sha landula oshiponokela sho Hamas mu 7 October,shoka sha hala kutya oshikandjo ngaashingeyi otashi longitha uu generators mboka hau longitha omahooli.  

todayOctober 25, 2023 5

EVENTS
Sorry, there is nothing for the moment.
Contact Us
Fresh-FM-phone-icon
Office: 083 000 1000
Fresh-FM-phone-icon
Studio: 083 000 1009
SMS: 1009 (N$2 / sms)
Telegram: 083 000 1009
WhatsApp: 083 000 1009
Fresh-FM-marker-icon
Location: 3rd Floor Old Power Station Armstrong Street, Windhoek
0%