News

Ombelela yeembwa domomeva ota idulu okukala eendja diwa kovaNamibia: Lessyn Kalwenya.

todayAugust 16, 2023 4

Background
share close

 

Ombelela yeembwa domomeva ota idulu okukala eendja diwa kovaNamibia:  Lessyn Kalwenya.

Omushiivi nawa moikwaeshi Kalwenya edi okwe dipopya  pefimbo leenghundafana noilyo yo commitee inasha needjo dopaushitwe meumbo lomutumba wopashiwana oshoyo ovakufimbinga, moshongalele osho shali shaningilwa komudingonoko waWalvis Bay, okwati ombelela yombwa yomomeva,  oili yoo yafimana mokuyandja oukolele omolwo maadi ayo Omega 3.

Kalwenya tayelifa kutya ombelela yombwa yomomeva ngeenge oya hovelwa okukala tailiwa moshiwana,   itakala ashike ekwafelo loku  taa tayapo omukaa kovaNamibia omayovi nomafele, ashike oili yoo taikwafele natango mokushunifa pedu omuvalu weembwa domomeva odo datalika dahapupalamo mefuta paife.

Otakulopotwa oshongalele sho kaCommisi shali tashi tale komaupyakadi aetififwa kehapupalo leembwa domomeva.

Olopota oyati omuvalu weembwa domomeva mefuta laNamibia ota dihangwa pomuvalu weemillion 1.5 paife,  nodatalika yoo hadilipo eetona deeshi momeva tadi tengenekelwa  pee million 2 keshe komudo.

Shelikwatelela ku Kalwenya, okwati eenghundafana odo vali mudo kuyele dinasha neembwa domomeva ova popyamo nghene sha fimana oku xwaxwameka oshiwana kombinga yefimano lokulya ombelela yeembwa domomeva, osho vatala kutya ota shidulu okukala omukalo dingi woku tonatela omuvalu wahapupala leembwa domomeva mefuta.

Okwati ovanhu moilyo longo ngaashi  Japan, Sweden, Norway, Iceland,  Faroe Islands,  United States, Canada, naikwao  ota kulopotwa vatalako ombelela yeembwa domomeva onga oikulya yovakulunhu.

Okwati omaadi eembwa domomeva ohaadulu yoo okulongifwa kovanafalama mouwa weengobe davo, oshoyo okuyandja ekwafo lo Omega 3  koomeme velihumbata.

Omuvalu weembwa domomeva difike po 86 000 okuniwe omafaneko dikale dalikolwa okufika mu  November,  ashike fiyo opapa kapena eteyo lasha laningwapo okudja omudo wadjako.

 

 

 

Written by: Veronika

Rate it

Similar posts

News

Elelo lyondoolopa ya Opuwo olina ongunga dhomeya dhili maayakulwa

Elelo lyondoolopa ya Opuwo olya tseyitha lili moshikumungu shoku gongela oongunga dhomeya dhili poodola oomilion 39 dhoka dhili maakalimo,nodheetitha elelo lyondoolopa li teteko omeya kwaamboka inaaya futa. Accounting Ofiicer melelo lyondoolopa Ngatangue Tjambiru ohela okwati elelo lyondoolopa olina oongunga dha Namwater dhili oomilion 33,omanga oodola oomilion 3 dhehangano lyo NORED. […]

todaySeptember 22, 2023

News

Ompumbwe yomeya miikandjohogololo yimwe mOshikoto

Omukuluntu gweyandjaganeko lyomeya gokuushayi nuuyogoki moshitopolwa Oshikoto,muuministeli wuunamapya,omeya nomatulululo gomavi Stevenson Tuukondjele okwa tsu omukumo aakalimo yomiikandjohololo mo Oshikoto ya kalekepo omithima onga omukalo gulwe kompumbwe yomeya. Tuukondjele moonkundathana no Nampa metitatu okwati opena ompumbwe yomeya miitopolwa yimwe  moshikandjohogololo sha Omuthiya,Eegodi,Okankalo,na Nehale. Tati iikandjohogololo oya gumwa keandjaganeko lyomeya okuza mokanala […]

todaySeptember 22, 2023


Contact Us
Fresh-FM-phone-icon
Office: 083 000 1000
Fresh-FM-phone-icon
Studio: 083 000 1009
SMS: 1009 (N$2 / sms)
Telegram: 083 000 1009
WhatsApp: 083 000 1009
Fresh-FM-marker-icon
Location: 3rd Floor Old Power Station Armstrong Street, Windhoek
0%