News

Omuxwaxwameki woshikonga shoAR Dr. Job Amupanda, natango onghee tatwikile noku etapoluhaela ouyelele unasha noimaliwa youwa womalweendo

todayJuly 13, 2023 117

Background
share close

Omukwateli komesho woshikonga shoku xwaxwameka oshiwana AR,  Dr Job Amupanda,  natango onghee tatwikile oku xwatununa nokweeta ouyelele kombinga yoimaliwa inasha nomalweendo oyo takulopotwa yafutwa shiheli paveta oo eli ominsiter yelongo lopombada moshilongo, Dr Itah Kandjii-Murangi.

Menyamukulo olo lapitifwa okudja kouminsity shinasha nouyelele tautulwa komapandja omalungula kuAmupanda,  ouminsity owati kapenasha tashi limbililike shinasha nomafutilo ouwa haupewa minsiter.

Dr Job Amupanda otakulopotwa atula ouyelele komapandja aye omalungula oo taulike oimaliwa yafutwa minsiter okuya momalweendo, nonande omalweendo oo okuli nale afutilwa komahangano eli moukumwe.

Dr Amupanda pefimbo akala eli pyakidila noku xwatununa omauyelele enasha noulingilingi walongifwa ku Minister mouwa woku limonena oimaliwa yomalweendo,  ota kulopotwa ayakula omukanda wetilifo okudja komunaveta wa Minister,  taupula akale ayandja ombili koshiwana shinasha nomapopyo ehena oushili taapopilwa minsiter.

Nande ongaho Amupanda menyamukulo laye okwa yandja omayele komunaveta wa Minister,  akonaakone tete omuyakulwa waye mwaasho tapopilwa aninga.

OMukanda oo wapitifwa okudja kouminsity onghela ,  oo eli omunambelewa omukulunhu mouminsitry welongo lopombada, Dr Alfred Van Kent, okwe shidimia kutya oshiputudilo sha  UNAM, NUST no NTA oyali shili ya pulwa kouminsity ikwafele mokufutila ouwa womalweendo aminister Dr Murangi.

Okwati oimaliwa yapulilwe okudja koikondo oyo oya shunifilweko ngaashi shili pamulandu,  tati kapena osho shilipo ina shiyela, eshi oikondo aishe oyo oili koshi youminsity welongo lopombada.

Amupanda nande ongaho ota yandje oushima ku minsiter kutya,  okwa pewa oimaliwa okudja kehangano lo  UNESCO moNamibia oshoyo kehangano lo  UNESCO paiwana,  ndee nande ongaho minister  oha pula vali apewe ouwa woimaliwa okudja koumisnity waye mwakwatelwa omalweendo amwepo  oo ali akalekwa.

Shelikwatelela ku Amupanda okwati, Minister Kandjii-Murangi, okwa pewa oshimaliwa shili pokati kee  N$100,000 and N$40,000 okudja koshiputudilo shelongo lopomada sho NUST osho shali shinasha nolweendo lilikoshi yoshikondo sho  UNESCO okuya ko US.

Omauwa akwao enasha nomalweendo taatongwa omwa kwatelwa yoo olweendo lokuya ko  Malaysia, South Korea, oshoyo ko Paris.

Written by: OmulungaAdmin

Rate it

Contact Us
Fresh-FM-phone-icon
Office: 083 000 1000
Fresh-FM-phone-icon
Studio: 083 000 1009
SMS: 1009 (N$2 / sms)
Telegram: 083 000 1009
WhatsApp: 083 000 1009
Fresh-FM-marker-icon
Location: 3rd Floor Old Power Station Armstrong Street, Windhoek
0%