News

Oshiwana moshitopolwa shaShikoto tashifi oulamba womeva

todayNovember 2, 2023 10

Background
share close

Omunambelewa elilepo oshikondo shoku adjakaneka omayakulo omeva moshitopolwa sha Shikoto, Stevenson Tuukondjele, okwa pula ovakwashiwana oohandimwe ovo vena oyeendifo yeeloli  tadi dulu oku tutumba oku twaalela oshiwana omeva tashifi enota  moshitopolwa,  shikale sheshininga meendelelo.

Mo kakwatamawi taka adjakanekwa koikundaneki yomakwatafano omalungula opaungoba,  Tuukondjele okwati Onghalo youlamba womeva oili yakuma neenghono ovakalimo moshitopolwa sha Shikoto.

Okwati ovo vena oyeendifo yomaloli taidulu okuhumbata eetenga domeva dodjudo yo  6 by 6 (capacity),  okudja moshitopolwa sha shikoto ile pondje yoShikoto nava katuke onghatu yomeendelelo velilopote kombelewa opo oshiwana shili moupyakadi wenota shidule oku kakwafelwa.

Okwati omatraka epangelo oshoyo oo ehagano loNamwater,  aeshe otaaulike elimeengalashe noitaadulu okulongifwa pefimbo eeli,  nomolwaasho oshikondo shelihanga pokati koshilaleko nomukonda okuyandja omakwafelo omeva koshiwana osho tashikuu enota moshitopolwa sha Shikoto efimbo alishe.

Okwati oshikondo osha ninga yoo eenghendabala doku pewa ekwafelo okudja kouminsity wetanga leameno,  tati natango onghee vateelela enyamukulo moshinima.

Omunambelwa okwati mopaife ovapewa epitikilo okudja kombelewa yomuprima minista,  opo vapule moshiwana kwaavo vena oyeendifo yeetenga domeva ngaashi datumbulwa metetekelo, voo vadule oku futilwa omayakulo aavo kepangelo ngaashi tavekeshininga.

Okwati ovo vena ehalo oku kwafela naveshininge okuya naye mekwatafano lopangodi konomola yongodi yo 081 307 33 33/ 0811 563696 nokuyandja omitengenekwa davo paekilo.

Okwati oshiwana ota shimono oixuna yenota lomeva nokwapula aaveshe okudja nee omoshitopolwa mwoovene ile okudja koitopolwa ikwao yoshilongo aishe vakale valotoka onghuwo yenota yakuma oshiwana moshitopolwa shaShikoto.

 

 

Written by: Veronika

Rate it

Contact Us
Fresh-FM-phone-icon
Office: 083 000 1000
Fresh-FM-phone-icon
Studio: 083 000 1009
SMS: 1009 (N$2 / sms)
Telegram: 083 000 1009
WhatsApp: 083 000 1009
Fresh-FM-marker-icon
Location: 3rd Floor Old Power Station Armstrong Street, Windhoek
0%