Mental health

2 Results / Page 1 of 1

Background

Uncategorized

Omaikuthomwenyo mokati kaalumentu ogeli pombanda

munashipundi gwehangano lyo Delivery Room Foundation Elago Nantana okwa tsu omukumo aalumentu ya popye, noya konge omakwatho uuna taya iyadha yena uupyakadhi ,peha lyoku ikutha oomwenyo. Nantana okwa lombwele o Nampa kutya oshinima oshinene hashi etitha aalumentu yiikuthe oomwenyo uutsa,ta fatulula kutya aalumentu inaya manguluka oku holola shoka taya pitile musho,omanga aakiintu haya ulike omadhidhiliko omanga inaaya kambadhala okwiikutha omwenyo,ngaashi ethindakano lyomadhiladhilo.

todaySeptember 29, 2023 4

News

Uuministeli wuuhaku owa tamekitha eimbilo lyoku keelela omaihumbato goku ikutha oomwenyo.

Uuministeli wuundjolowele nonkalonawa,palongelokumwe naanipambuliko  owa tamekitha eyimbilo lyoku keelela eikuthomwenyo. Eyimbilo,shiikwatelela kuuministeli otali lalakanene okugandja enongelo kombinga yeekelelo lyoku ikutha oomwenyo ,nokuyela eyambidhidho lyuundjolowele wopamadhiladhilo. Momushangwa gopambelewa,omupevi minister Ester Muinjangue okwa holola olupandu kaahikingalo aa Namibia,omolwa etokolo lyawo okulongela kumwe no Khomas Suicide Porevention taskforce ,oku kondjitha omaihumbato goku kutha oomwenyo. Ta dhenge omuthindo esimano lyokulongitha omaidhopemo guunkulungu ngaashi oo music,okuyamukula kuupyakadhi mbuka.

todaySeptember 27, 2023 3

EVENTS
Sorry, there is nothing for the moment.
Contact Us
Fresh-FM-phone-icon
Office: 083 000 1000
Fresh-FM-phone-icon
Studio: 083 000 1009
SMS: 1009 (N$2 / sms)
Telegram: 083 000 1009
WhatsApp: 083 000 1009
Fresh-FM-marker-icon
Location: 3rd Floor Old Power Station Armstrong Street, Windhoek
0%