Uncategorized

11 Results / Page 1 of 2

Background

Uncategorized

Elunduluko lo nghalo yo mepo, ola eta oupyakadi ko nghalo yo ushitwe, Pohamba Shifeta tati”

Minister wo midingonoko,  omifitu no matalelepo  Pohamba Shifeta,  okwati onghalo yo upyakadi we lu nduluko lo mepo oshinima sha eta eshongo ke ameno lo midingonoko . Shifeta  edi okwe di popya no ikundaneki pefimbo ali aka ta lelapo oshikunino sho inamwenyo sha Salambala tashi hangwa moshikandjo hoololo sha Katima Rural mo shitopolwa sha Zambezi,  omo tamu hangwa eendjabameva di dulife 100, da pundila mo nopo,  omolwo ondjila yo makungulukilo omeva […]

todayJune 18, 2024 7

Blogs

Spain,Ireland na Norway nena otaya talako Palestine onga epangelo liithikamenapo

Spain,Ireland,na Norway nena otaya talako pambelewa Palestine onga epangelo liithikamenapo,metokolo ndyoka lya kondemwa ku Israel onga olupandu ko Hamas,oomwedhi heyali miikolokosha yi kenyeneka mo Gaza. O BBC oya lopota kutya iilongo itatu yo EU oyiitaala kutya osheetwapo shayo oshina oshilanduli oshinankondo,shoka tashi vulika shi tse omukumo iilongo yilwe yi yeya landule. Iilongo oyuulike wo konkandangala yopandjokonona ya Norway na Spain okuyambulapo oonkambadhala dhombili pokati ka Israel na Palestine:Mo 1991 oombinga […]

todayMay 28, 2024 6

Uncategorized

Ehangano lyombinzi moshilongo olya taalela ompumbwe onene yombinzi nolya thaneka okugongela ombinzi molyomakaya mo Windheok noko Ongwediva.

  Ehangano taliti okwali lya nongele eindjipalo lyaavu taya pumbwa ombinzi petameko lya Sept,ashike ngaashingeyi olya taalela ompumbwe yombinzi,unene yoludhi lo O Positive no O Negative. Ehangano taliti olina ashike ombinzi ya gwana omasiku geli ga 4 ngele kapena ombizi ya gongelewa. Ehangano olina okapangelogona koku gandja ombinzi molyomakaya koombonge dhawo mo WHK,mo Tal Street, Ausspanplatz ,okutameka potundi onti 08h00-14h00, Omanga kOngwediva tayaka kala ko Maroela Mall okuza potundi onti […]

todayNovember 9, 2023 11

News

Yaali mokalimosho omolwa uufuthi wiimaliwa kofaalama yomupresitend Ramaposa

Oohandimwe yaali oya mangwapo shinasha nuufuthi wiimaliwa kofaalama yomupresitend gwa S.A Cyril Ramposa  Phala Phala mo 2020. Aafekelwa shiikwatelela ko BBC oya holoka mohofa nena,nomuntu omuti 3rd okwa tegelelwa a mangwepoo. Oshipotha shawo oshuundulilwa komeho,notaaka galukila mohofa ya Bela Bela metitano. Yo oyo Imanuwela David (39)no  30-year-old Frolina Joseph Yaali oya taalela iipotha 4 mwa kwatelwa eteyo lyomagumbo nuufuthi. Yaali okwa hokololwa yeli mokati kaamboka ya yaka iimaliwa mofaalama ya […]

todayNovember 7, 2023 8

Uncategorized

OvaKenya vahala oipongolo yelenga Koitalel arap Samoei yaalulwe ku Britina.

  Ovakwateli komesho melelo loshiwana shova Nandi mo Kenya,  ovapula opo epangelo laUK likale la alula oshipongolo shelenga lavo kwali nale Koitalel arap Samoei, oo adipaelwe ketanga lomukolonyeki laBritina mo 1905. Omapulo oshiwana okweya pefimbo sha lombwela kutya,  oo eli ohamba yaUK Charles III oteya okutalelapo moshilongo mo 31 October. Elenga Samoei, oo yoo takutiwa okwali omuwiliki wopamepo oshoyo omukwateli komesho wetanga lopakwaita pefimbo linya, ota kulopotwa ali adana onghandangala […]

todayOctober 27, 2023 11

Uncategorized

Zambia a kuthako aakwashigwana ye yamwe ko Israel

Zambia okwa kuthako aakwashigwana ye 77 ko Israel mokati kiikolokosha mbyoka yili pokati ka Israel naakwiita ya Palestine yo Hamas. O BBC oya lopota kutya mboka yeetwa moshilongo metitatu,omwa kwatelwa aailongi 72. uuministeli wiikwapondje owati aa Zambia 172 mwa kwatelwa aailongi 143 ohaya kala ko Israel,ashike yamwe oya tindi eindilo lyepangelo yeye moshilongo,noya hogolola okuthigala hoka. Omanga uuministeli wiikwapondje yoshilongo nomalongelokumwe gopashigwana wa koleke ko FMN kutya aa Namibia ya […]

todayOctober 20, 2023 8

Uncategorized

Omaikuthomwenyo mokati kaalumentu ogeli pombanda

munashipundi gwehangano lyo Delivery Room Foundation Elago Nantana okwa tsu omukumo aalumentu ya popye, noya konge omakwatho uuna taya iyadha yena uupyakadhi ,peha lyoku ikutha oomwenyo. Nantana okwa lombwele o Nampa kutya oshinima oshinene hashi etitha aalumentu yiikuthe oomwenyo uutsa,ta fatulula kutya aalumentu inaya manguluka oku holola shoka taya pitile musho,omanga aakiintu haya ulike omadhidhiliko omanga inaaya kambadhala okwiikutha omwenyo,ngaashi ethindakano lyomadhiladhilo.

todaySeptember 29, 2023 11

Uncategorized

Aanona aakwanambwiyu ya hoywamo noku ekelwahi

Opolisi moshitopolwa Khomas oya lopota yiitsu omidhimba dhaanona aakwanambwiyu ketoto lyiiyagaya lya Kupeferberg mo WHK ohela. Omukwashigwana ngoka kwali ta kongo iikulya ketoto okwa toola o plastic moka aadha muna oshihanduke sha tonywa,shina omidhimba dhaanona aakwanambwiyu aamati. Opolisi tayiti oohanana otaku tengenekwa dhali poomwedhi 7 dhuuka ku 8 sho dha hoywamo. Oshipotha shoku hoyamo etegelelo otashi konakonwa. Kapena ngoka a mangwapo,nomufekelwa keshiwike. Nopolisi otayiindiile oshigwana shiya kwathele nuuyelele mboka tauka […]

todaySeptember 28, 2023 10

Uncategorized

Omutumba go Oil and Gas seminar gwa thanekwa omwedhi nguka

Ehangano lyo NAMCOR olya tseyitha omutumba gwalyo gotango go Oil and Gas Seminar,guliko pokati ko 11th no 12 Sept,tagu ka ningilwa koshiputudhilo sho NUST. Notagu ka tala unene koonkundathana nekuthombinga mokati kaagundjuka,oo professors,noshigwana ashiHe,ngele tashiya  koshikondo shomuku nomahooli. Omutumba otagu ka egululwa pambelewa kominista yoomina niikwankondo Tom Alweendo nomunashipundi gwewiliko lyo NAMCOR Jennifer Comalie.

todaySeptember 5, 2023 33

Contact Us
Fresh-FM-phone-icon
Office: 083 000 1000
Fresh-FM-phone-icon
Studio: 083 000 1009
SMS: 1009 (N$2 / sms)
Telegram: 083 000 1009
WhatsApp: 083 000 1009
Fresh-FM-marker-icon
Location: 3rd Floor Old Power Station Armstrong Street, Windhoek
0%